Nhập từ khóa tìm kiếm

demo

 • Basic Tuần: 01-02
  Software testing overview/ tổng quan kiểm thử phần mềm.
 • Basic Tuần: 01-02
  Methodologies used in software organizations/các phương pháp sử dụng trong tổ chức phần mềm.
 • Basic Tuần: 01-02
  Project overview.
 • Basic Tuần: 01-02
  Test techniques, test designing, test management.
 • Basic Tuần: 01-02
  Requirement analysis.
 • Basic Tuần: 01-02
  Test scenario, test cases, checklist writing, test execution.
 • Basic Tuần: 01-02
  Review project.
 • Advanced Tuần: 01-02
  Web testing overview/ tổng quan kiểm thử ứng dụng web.
 • Advanced Tuần: 01-02
  Common testing tools/ các công cụ kiểm thử phổ biến.
 • Advanced Tuần: 01-02
  Api testing/ kiểm thử api.
 • Advanced Tuần: 01-02
  Linux command for testing / các lệnh linux hỗ trợ việc kiểm thử.
 • Advanced Tuần: 01-02
  Basic security testing/ kiểm thử bảo mật cơ bản.
 • Advanced Tuần: 01-02
  Database testing / kiểm thử cơ sở dữ liệu.
Nhập môn HTML.
Tìm hiểu về CSS3.
Tìm hiểu về JavaScript.

HOÀN THÀNH LEVEL B1

Học viên xây dựng được web HTML5.

Chi tiết môn học -->

Bootstrap nhập môn.
Nhập môn jQuery Framework.
Làm quen với lưu đồ thuật toán.

HOÀN THÀNH LEVE B2

Học viên làm được Website hoàn chỉnh sử dụng Bootstrap Framework.

Chi tiết môn học -->

Nhập môn Android.
Tìm hiểu Java.
Xây dựng app IoT.

HOÀN THÀNH LEVEL C1

Học viên tạo được App Android/ java/ IoT.

Chi tiết môn học -->

Chat Zalo
0906.801.479
Chương trình đào tạo Liên hệ Đăng ký tư vấn